RODOZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

-Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, tel: 68 374 30 58 mail: sekretariat@odwsm.pl

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach możliwy jest pod adresem email: maciejgesigora@wp.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit.,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawa – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań placówki i przechowywane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaniem zadań przez placówkę oświatową.

Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych przez Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.

Administrator danych